Photos : CSXT1973

CSXT1973
5/12/2024
Hamilton, Ohio
Diamond Squares
216