Photos : NS34

NS34
11/9/2023
Hamilton, Ohio
Diamond Squares
171