Photos : AMTK700, AMTK713

AMTK700, AMTK713
7/30/2023
Albany,NY
dash 8 Locomotive Fan
227