Photos : NS1067

NS1067
5/16/2023
Swanton, Ohio
Diamond Squares
170