Photos : KCSM4528

KCSM4528
11/28/2022
KCSM 4528 Leading the I-DAAT Dallas to Atlanta eastbound on the Vicksburg Subdivision Meridian Speedway.
Ruston, Louisiana
MP102VS Trainmonkey
480