Photos : KCS2033

KCS2033
3/29/2022
Leading Job 5 through Delhi, Louisiana, heading to Tallulah to get on the West Tallulah siding to turn around.
Delhi, LA
AleAaronTheRailfanner
332