Photos : AMTK90220

AMTK90220
8/12/2022
Leading into Saco, ME on todays 686.
Saco, ME
MBTA 1528
173