Photos : KCSM4570

KCSM4570
2/20/2022
Leading though Fostoria Ohio
Fostoria Ohio
FMLT YT/RailRoad.
545