Photos : EMDX7213, EMDX7206

EMDX7213, EMDX7206
3/27/2021
EMDX 7206 & 7213 rest at Pig's Eye Yard
St. Paul, MN
Zack Bovitz
430